Pravidlá súťažnej akcie
„Súťaž s BeBe Dobré ráno“

(ďalej len „pravidlá“)

Usporiadateľ súťaže

Spoločnosť Mondelez Europe Services GmbH, so sídlom 8152 Glattpark, Lindbergh-Allee 1, Švajčiarska konfederácia, zapísaná v obchodnom registri pre kanton Curych, registračné číslo CHE-114.352.032, konajúca prostredníctvom organizačnej zložky Mondelez Europe Services GmbH- organizačná zložka Slovensko, so sídlom Račianska 44, 832 42 Bratislava, IČO: 47 031 140, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 2199/B (ďalej len „usporiadateľ“).

Organizátor

Peppermint digital s.r.o., Pernerova 635/57, 186 00, Praha 8, IČO: 28525001, zapísaná v obchodnom registri, vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 147928 (ďalej len „organizátor“).

1 Doba trvania súťaže

Súťažná akcia s názvom „Súťaž“ (ďalej tiež len ako „súťaž“) bude realizovaná v termíne od 1. 9. 2021 do 28. 11. 2021 (ďalej tiež len ako „doba trvania súťaže“) na území Slovenskej republiky.

2 Podmienky účasti

Účastníkom súťaže sa stáva fyzická osoba staršia ako 18 rokov (ďalej tiež len ako „súťažiaci“ alebo „účastník“), ktorá v čase trvania súťaže navštívi internetovú adresu www.bbdr.sk, splní všetky ostatné podmienky pre účasť v súťaži podľa týchto pravidiel a zapojí sa aktívne do súťaže podľa týchto pravidiel.

Účastníkom súťaže a jej výhercom sa môže stať iba účastník - daňový rezident Slovenskej republiky s bežným účtom v mene EUR vedeným v prospech (na meno) účastníka súťaže bankou so sídlom a oprávnením poskytovať bankové služby v Slovenskej republike.

Súťaže sa nemôžu zúčastniť právnické osoby a zamestnanci usporiadateľa a organizátora ani osoby im blízke v zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

3 Mechanika

Súťaže sa možno zúčastniť nákupom akéhokoľvek výrobku BeBe Dobré ráno v akejkoľvek predajni na území Slovenskej republiky, ktorá vydáva platný daňový doklad.

Súťažiacim sa stáva osoba, ktorá spĺňa uvedené kritériá a v dobe konania súťaže na webových stránkach www.bbdr.sk, vyplní všetky stanovené údaje, čím sa zaregistruje do súťaže (ďalej tiež len ako „registrácia“). Súťažiaci musí uviesť v rámci registrácie meno, priezvisko, kompletnú doručovaciu adresu, email a telefónny kontakt. Ďalej musí súťažiaci nahrať fotografiu (scan) súťažného pokladničného dokladu podľa bodu 4 týchto pravidiel a vyplniť DKP kód zhodný so súťažným pokladničným dokladom. V prípade, že súťažiaci neuvedie registračné údaje v požadovanom rozsahu alebo nenahrá fotografiu (scan) súťažného pokladničného dokladu podľa bodu 4 týchto pravidiel, nemôže sa zúčastniť súťaže a bude bez akejkoľvek náhrady zo súťaže vyradený.

Každý súťažiaci môže súťažiť s neobmedzeným množstvom pokladničných dokladov, vždy však ním musí byť pokladničných doklad za nový súťažný nákup. Súťažné pokladničné doklady je možné k jednej registrácii účastníka nahrávať priebežne kedykoľvek po dobu trvania súťaže, pričom však súťažiaci je povinný nahrať vždy nový súťažný pokladničný doklad a vždy každý súťažný pokladničný doklad iba raz.

Súťaž je rozdelená do 13 (trinástich) kôl, po skončení každého kola bude vyžrebovaný 1 (jeden) pokladničný doklad, ktorého majiteľ (tj. súťažiaci, ktoržvyžrebovaný pokladničný doklad registroval) sa stáva výhercom, pričom vyhrávavýhru podľa výberu. Vyhrať je možné 1x voucher na Wellness víkend vo vybraných hoteloch v sieti NH Hotels, voucher na športové vybavenie v hodnote 200 EUR alebo bezdrôtové slúchadlá Apple AirPods. Každý súťažiaci má nárok iba na 1 ks výhry v každom súťažnom kole.

 • 1. kolo začína v stredu 1. 9. 2021 o 0:00 hodín a končí v nedeľu 5. 9. 2021 o 23:59. Žrebovanie prvého kola prebehne v pondelok 6. 9. 2021.
 • 2. kolo začína v pondelok 6. 9. 2021 o 0:00 hodín a končí v nedeľu 12. 9. 2021 o 23:59. Žrebovanie druhého kola prebehne v pondelok 13. 9. 2021.
 • 3. kolo začína v pondelok 13. 9. 2021 o 0:00 hodín a končí v nedeľu 19. 9. 2021 o 23:59. Žrebovanie tretieho kola prebehne v pondelok 20. 9. 2021.
 • 4. kolo začína v pondelok 20. 9. 2021 o 0:00 hodín a končí v nedeľu 26. 9. 2021 o 23:59. Žrebovanie štvrtého kola prebehne v pondelok 27. 9. 2021.
 • 5. kolo začína v pondelok 27. 9. 2021 o 0:00 hodín a končí v nedeľu 3. 10. 2021 o 23:59. Žrebovanie piateho kola prebehne v pondelok 4.10. 2021.
 • 6. kolo začína v pondelok 4. 10. 2021 o 0:00 hodín a končí v nedeľu 10. 10. 2021 o 23:59. Žrebovanie šiesteho kola prebehne v pondelok 11. 10. 2021.
 • 7. kolo začína v pondelok 11. 10. 2021 o 0:00 hodín a končí v nedeľu 17.10. 2021 o 23:59. Žrebovanie siedmeho kola prebehne v pondelok 18. 10. 2021.
 • 8. kolo začína v pondelok 18. 10. 2021 o 0:00 hodín a končí v nedeľu 24. 10. 2021 o 23:59. Žrebovanie ôsmeho kola prebehne v pondelok 25. 10. 2021.
 • 9. kolo začína v pondelok 25. 10. 2021 o 0:00 hodín a končí vo nedeľu 31. 10. 2021 o 23:59. Žrebovanie deviateho kola prebehne v pondelok 1. 11. 2021.
 • 10. kolo začína v pondelok 1. 11. 2021 o 0:00 hodín a končí v nedeľu 7. 11. 2021 o 23:59. Žrebovanie desiateho kola prebehne v pondelok 8. 11. 2021.
 • 11. kolo začína v pondelok 8. 11. 2021 o 0:00 hodín a končí v nedeľu 14. 11. 2021 o 23:59. Žrebovanie jedenásteho kola prebehne v pondelok 15. 11. 2021.
 • 12. kolo začína v pondelok 15. 11. 2021 o 0:00 hodín a končí v nedeľu 21. 11. 2021 o 23:59. Žrebovanie dvanásteho kola prebehne v pondelok 22. 11. 2021.
 • 13. kolo začína v pondelok 22. 11. 2021 o 0:00 hodín a končí v nedeľu 28. 11. 2021 o 23:59. Žrebovanie trinásteho kola prebehne v stredu 1. 12. 2021.

Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži, alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže, nebudú do súťaže zaradené, resp. z nej budú vylúčené. Ak sa ukáže, že takáto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom v súťaži, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nemá nárok na výhru a výhra prepadá bez náhrady usporiadateľovi. Usporiadateľ a organizátor si vyhradzujú právo vylúčiť zo súťaže účastníkov alebo neudeliť výhry (výhry v takom prípade prepadnú bez náhrady usporiadateľovi) najmä takým účastníkom, ktorí sa dopustia porušenia pravidiel tejto súťaže alebo podvodného, ​​nekalého či nečestného konania, či účastníkom, ktorí porušia príslušné právne predpisy, dobré mravy či fair-play či dobré meno usporiadateľa alebo organizátora, a to aj prostredníctvom tretích osôb, a to aj v prípade, ak vznikne i len dôvodné podozrenie na také konanie alebo pochybnosti o čestnom spôsobe získania pokladničných dokladov zo strany súťažiacich. Rozhodnutie usporiadateľa o vylúčení účastníka zo súťaže alebo o neudelení výhry je konečné a nemožno sa proti nemu odvolať.

4 Súťažný pokladničný doklad

Súťažným pokladničným dokladom je doklad preukazujúci nákup aspoň jedného súťažného výrobku zn. BeBe Dobré ráno alebo ich ľubovoľné kombinácie, a to v období konania súťaže (tj. Od 1. 9. 2021 do 28. 11. 2021), a to v akejkoľvek predajni na území Slovenskej republiky (ďalej a všade v texte len „súťažný pokladničný doklad“ alebo „pokladničný doklad“). Súťažiaci je povinný si pokladničný doklad ponechať pre prípad výhry a k prípadnému overeniu splnenia podmienok súťaže. Dátum nákupu je akceptovaný v období od 1. 9. 2021 do 28. 11. 2021. Súťažný pokladničný doklad musí byť vyfotografovaný alebo naskenovaný súťažiacim tak, že bude zreteľne viditeľná a čitateľná časť preukazujúca nákup súťažného výrobku zn. BeBe Dobré ráno, časť s číslom DKP kódu či číslom pokladničného a takisto aj časť s dátumom nákupu.

Fotografia (scan) pokladničného dokladu musí byť vo formáte: jpeg, png alebo jpg.

Každá nahraná fotografia (scan) pokladničného dokladu musí byť originálna a zhotovená daným súťažiacim.

Organizátor si vyhradzuje právo vyradiť zo systému fotografie (scany) pokladničných dokladov, ktoré budú do systému vložené opakovane, a to buď rovnakým, alebo iným súťažiacim alebo budú elektronicky či inak upravené. Akékoľvek fotografie (scany) pokladničných dokladov, ktoré nebudú spĺňať vyššie uvedené podmienky, nebudú do súťaže zaradené, resp. budú vyradené a vymazané.

5 Výhry

V každom súťažnom kole (tj. týždenne) sa hrá o 1x voucher na Wellness víkend v jednom z vybraných hotelov sieti NH Hotels, alebo 1x voucher na športové vybavenie v hodnote 200 EUR, alebo 1x bezdrôtové slúchadlá Apple AirPods.

Výhra je určena pouze pro osobní účely.

6 Výhercovia

Výherca bude o svojej výhre informovaný prostredníctvom e-mailu vždy po ukončení daného súťažného kola (podľa bodu 3 týchto pravidiel). Následne bude výherca kontaktovaný organizátorom súťaže za účelom doplnenia osobných údajov (meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska na území SR) k riadnemu zaslaniu výhry. Výherca je povinný oznámiť svoje osobné údaje organizátorovi súťaže a prípadne poskytnúť ďalšiu potrebnú súčinnosť na účely vyrovnania daňových a iných právnych povinností v súvislosti s výhrou. Pokiaľ súťažiaci neoznámi organizátorovi svoju adresu trvalého bydliska, stráca nárok na výhru a výhra prepadá bez náhrady v prospech usporiadiateľa.

Výhercom bude výhra odoslaná do 31. 1. 2022.

Namiesto výhry nie je možné požadovať vydanie inej výhry než tej, ktorá je určená usporiadateľom. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarovanú výhru výhrou podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdania výhry.

7 Ďalšie podmienky týkajúce sa výhier

Neprevzatá výhra prepadá v prospech usporiadateľa súťaže. Za neprevzatú výhru sa považuje taká výhra, ktorú nebolo možné odovzdať výhercovi do 31. 1. 2022, a to z dôvodov na strane výhercu.

Usporiadateľ ani organizátor nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s užívaním výhier, za vady výhier a nezodpovedajú za akúkoľvek ujmu, ktorá prípadne súťažiacemu alebo tretej osobe vznikne v súvislosti s užívaním výhry. Výhry nie je možné reklamovať u usporiadateľa ani u organizátora.

Usporiadateľ ani organizátor nezodpovedajú za nedoručené oznámenia o výhre ani za doručenie týchto oznámení po lehote stanovenej v týchto pravidlách z dôvodu nefunkčnosti elektronickej pošty alebo iných dôvodov mimo ich kontrolu.

Vyobrazenie výhier na komunikačných materiáloch súťaže (letáky, plagáty, webové stránky a pod.) je len ilustračné a nemusí vždy zodpovedať skutočnej podobe výhier.

8 Súhlas s pravidlami a ochrana osobných údajov

V rámci vyplnenia registračného formulára k súťaži bude každý súťažiaci požiadaný o vyjadrenie súhlasu s pravidlami a so spracovaním osobných údajov v rozsahu registračného formulára, teda mena a priezviska, e-mailu a úplnej doručovacej adresy (ulica, popisné číslo, obec, poštové smerovacie číslo) vrátane fotografie (scan) súťažného pokladničného dokladu. V prípade výhry súťažiaci na výzvu usporiadateľa alebo organizátora poskytne navyše osobné údaje v rozsahu telefónny kontakt a číslo bankového účtu. Uvedené osobné údaje budú použité na účely organizovania a vyhodnotenia súťaže, vrátane, nie však výlučne, identifikáciu súťažiacich v súťaži, zaradenie do databázy súťažiacich v súťaži, odovzdanie výhier výhercom či overenie dodržiavania pravidiel súťaže.

Osobné údaje súťažiacich môžu byť bez súhlasu súťažiacich spracúvané na účely oprávnených záujmov usporiadateľa, najmä za účelom, prípadného vymáhania práv a právnych nárokov a prípadnej obrany v sporoch v súvislosti s organizáciou súťaže či v konaniach vedených verejnoprávnymi orgánmi v súvislosti s usporiadaním súťaže.

Poskytnutie osobných údajov pre účely organizovania súťaže je dobrovoľné, avšak je nevyhnutnou podmienkou pre organizovanie súťaže, najmä zaslanie výhier v tejto súťaži či na kontrolu dodržiavania pravidiel súťaže, pretože pre organizovanie súťaže je nevyhnutné, aby súťažiaci poskytli a súhlasili so spracovaním ich osobných údajov v požadovanom rozsahu. Pokiaľ výherca nesúhlasí s poskytnutím a / alebo so spracovaním poskytnutých osobných údajov, resp. súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov odvolá a prípadne požaduje ich vymazanie, bude to mať za následok ukončenie účasti súťažiaceho v súťaži, vrátane straty nároku na výhru. Nesúhlas so spracovaním osobných údajov (odvolanie súhlasu) je možné oznámiť nasledovným spôsobom: emailom na hello@peppermint.cz. Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na spracovanie osobných údajov na základe iných právnych titulov, najmä na účely oprávnených záujmov usporiadateľa tejto súťaže, , najmä na účely prípadného presadzovania práv a právnych nárokov a prípadnej obrany v sporoch v súvislosti s organizáciou tejto súťaže či v konaniach vedených verejnoprávnymi orgánmi v súvislosti s usporiadaním tejto súťaže.

Proti spracúvaniu založenom na oprávnenom záujme usporiadateľa či tretích osôb, má súťažiaci právo vzniesť námietky a požadovať výmaz údajov, a to vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach, pokiaľ neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracúvanie.

Doba spracovania je doba trvania súťaže a ďalej po dobu do rozdania všetkých výhier výhercom, resp. prepadnutie výhier usporiadateľovi. Po dobu dlhšiu môže usporiadateľ spracovávať osobné údaje len, ak bude ich dlhšie uchovanie odôvodnené zákonom či oprávneným záujmom usporiadateľa, najmä na účely prípadného presadzovania práv a právnych nárokov a prípadnej obrany v sporoch v súvislosti s organizáciou tejto súťaže či v konaniach vedených verejnoprávnymi orgánmi v súvislosti s usporiadaním tejto súťaže.

Prevádzkovateľom osobných údajov poskytnutých súťažiacim je usporiadateľ tejto súťaže. Údaje poskytnuté súťažiacimi môžu okrem usporiadateľa spracovávať sprostredkovatelia alebo samostatní prevádzkovatelia, a to podľa jeho pokynov a za rovnakým účelom ako usporiadateľ, najmä organizátor súťaže, doručovateľské spoločnosti, dodávatelia IT služieb a účtovní, daňoví a právni poradcovia.

Práva súťažiaceho je možné uplatniť na kontakte hello@peppermint.cz. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov, www.dataprotection.gov.sk, ku ktorému môže súťažiaci podať sťažnosť v prípade, že spracovaním jeho osobných údajov došlo k porušeniu príslušných právnych predpisov.

Súťažiaci má v súvislosti so spracovaním svojich osobných údajov v súťaži:

 • právo získať potvrdenie od usporiadateľa o spracúvanú osobných údajov týkajúcich sa jeho osoby, kedy má právo požadovať od usporiadateľa prístup k takýmto osobným údajom a k informáciám o účele spracúvania osobných údajov, kategórií spracúvaných osobných údajov, identifikácii alebo o kategórii príjemcov, ktorým boli/majú byť osobné údaje poskytnuté, dobe uchovávania osobných údajov, práve požadovať od usporiadateľa opravu osobných údajov/vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, zdroji osobných údajov a o existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.
 • právo na opravu svojich osobných údajov, pričom so zreteľom na účel spracúvania osobných má rovnako právo aj na doplnenie neúplných osobných údajov.
 • právo na obmedzenie spracovania osobných údajov v prípadoch, keď súťažiaci namieta správnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby usporiadateľ mohol správnosť osobných údajov overiť, ďalej v prípade, kedy spracovanie osobných údajov je nezákonné a súťažiaci namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, alebo v prípade, že usporiadateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale súťažiaci ich požaduje pre uplatnenie právneho nároku alebo ak súťažiaci vzniesol námietku proti spracúvaniu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody usporiadateľ prevažujú nad oprávnenými dôvodmi súťažiaceho.
 • právo na vymazanie osobných údajov v prípade, že osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali, alebo v prípade, že súťažiaci odvolá svoj súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a neexistuje žiadny ďalší právny základ pre spracovanie osobných údajov, alebo v prípade, že súťažiaci namieta spracovanie osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe oprávneného záujmu usporiadateľa alebo za účelom splnenia úlohy usporiadateľa realizovanej vo verejnom záujme alebo na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom, z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie, alebo v prípade, že osobné údaje boli spracované nezákonne, resp. ak osobné údaje sa musia vymazať na splnenie právnej povinnosti usporiadateľa.
 • právo na prenosnosť údajov spočívajúcom v práve súťažiaceho získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol usporiadateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a v práve preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak osobné údaje sa spracúvajú na základe súhlasu alebo je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je súťažiaci, a ak spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
 • Vzhľadom na to, že poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou podmienkou pre účasť v tejto súťaži a bez toho nie je možné sa jej zúčastniť, platí, že ak súťažiaci požiada o prenesenie a vymazanie poskytnutých údajov, bude to mať za následok ukončenie účasti účastníka v súťaži, vrátane straty nároku na výhru. Súťažiaci má právo vznášať námietky proti spracovaniu založenom na oprávnenom záujme usporiadateľa a organizátora či ostatných súťažiacich v súvislosti s usporiadaním tejto súťaže. Súťažiaci nebude predmetom rozhodovania založeného na automatizovanom spracovaní, ktoré by pre neho malo právne účinky alebo sa ho obdobne významne dotýkalo.

Usporiadateľ týmto informuje účastníkov súťaže, že na súťažných webových stránkach môže využívať tzv. cookies, a to výlučne na uľahčenie ich technického chodu. Správu alebo zákaz cookies možno vykonávať nástrojmi všetkých bežných webových prehliadačov. Zásady používania súborov cookies sú zverejnené a súťažiacim prístupné na stránke www.bbdr.sk umiestnené na dolnej časti webovej stránky „Zásady používania cookies“.

Vyplnením a odoslaním registrácie a súhlasom s podmienkami a pravidlami súťaže, rovnako tak ako súhlasom so spracovaním osobných údajov, súťažiaci berie na vedomie a súhlasí s podmienkami a ustanoveniami týchto súťažných pravidiel.

Pokiaľ súťažiaci neprijme pravidlá súťaže, nemôže sa súťaže zúčastniť.

9 Ďalšie dôležité podmienky súťaže

Na výhru v súťaži nemá súťažiaci právny nárok. Výhry v súťaži ani účasť v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou. Usporiadateľ týmto nie je voči účastníkom súťaže nijako zaviazaný, účastníci nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany usporiadateľa ako na tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách.

Vzhľadom na skutočnosť, že súčasťou súťaže môžu byť autorské diela súťažiacich, udeľuje súťažiaci usporiadateľovi, ako aj organizátorovi bezodplatne, vecne, územne a časovo neobmedzené právo na akékoľvek použitie diela vrátane jeho úprav v súvislosti so súťažou. Súťažiaci týmto vyhlasuje, že fotografie, ktoré nahral sú bez právnych vád.

Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá súťaže, súťaž prerušiť, predčasne ukončiť alebo bez náhrady zrušiť.

Pravidlá môžu byť v skrátenej verzii na propagačných materiáloch v súvislosti so súťažou, avšak tieto úplné pravidlá sú považované v rámci súťaže za jediné, úplné a konečné a majúce prednosť. Úplné aktuálne znenie pravidiel bude po dobu konania súťaže nepretržite k dispozícii na www.bbdr.sk

Organizátor súťaže je oprávnený kedykoľvek kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a v prípade sporu podľa svojho výlučného uváženia spor posúdiť a s konečnou platnosťou o ňom rozhodnúť, rovnako ako rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej so súťažou.V Bratislave dňa 1. 9. 2021